โครงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 1 : โครงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา ด้านเทคโนโลยี ในวันที่ 12 มีนาคม 2565วันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสาวพรพิชา แนวสุภาพ และนายคมกฤษ ไพศรี ที่ได้ให้ความรู้ ในเรื่องของการสร้าง Google Site และ Google Workspace รวมถึงเรื่องของการสร้างใบงานแบบออนไลน์อีกด้วย …

การอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะไปเป็นครูมืออาชีพได้ในอนาคตนั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *