🙋วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาควิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ เเละระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑-๒ จำนวน ๑๔๘ คน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *