ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2565 ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกทักษะความเป็นครู” ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *