โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 2๔ พฤศจิกายน 2565ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ลิงก์แขวนเอกสาร และพื้นที่นำเสนอผลงานการ Workshop

https://padlet.com/thanathnuthcha1/l1o24g4vm4vuaico.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *