วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. -16.30 น. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอบรม ครู อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ และระบบให้การช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวิทยากรคือดร.วินัย ปานแดง และ นายฉัตร์มงคล สกุณา เป็นผู้มอบความรู้ด้านการเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะครู อาจารย์ ได้นำความรู้ไปใช้พัฒนาเด็กนักเรียนของตนเองต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *