🥰วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เเละ นายวิทยา จุ้ยวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ภาควิชานาฏศิลป์ นักเรียนเเละนักศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำ “โครงการเปิดบ้านวิชาการ (NSL OPEN HOUSE)” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะด้านวิชาการและด้านวิชาชีพสามารถนำเสนอความสามารถทางการเรียน สามารถคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *