โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นึกศึกษา ระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดยคณะครู อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เดินทางไปยังบ้านของนักเรียน นักศึกษา เพื่อซักถามถึงความเป็นอยู่ และทำการประเมินการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนึกศึกษา ระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีมีจุดประสงค์ที่จะได้พบปะกับผู้ปกครองของนักเรียน ได้รับรู้ถึงเจตคติที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน และเพื่อได้เห็นสภาพแวดล้อมที่แท้จริง สภาพความเป็นอยู่ของทางครอบครัวนักเรียนด้วย

กิจกรรมนี้ได้มีการออกเยี่ยมบ้านทั้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงตามภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยของนักเรียนด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *