ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนใหม่ ที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักเรียนใหม่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรม ให้ได้ร่วมกันคิด ฝึกความกล้าแสดงออก และฝึกเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *