วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแสดงความยินดีและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการเข้าร่วมประกวด ผลงานในครั้งนี้** ขอให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้ไปเป็นสิ่งพัฒนาตนเองต่อไป*** ขอขอบคุณบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการให้โครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/nadtasinlopburi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *