วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day ) ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 กันายาน ประกอบด้วยกิจกรรม ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยในเวลา 08:00 น. ณ บริเวณ หน้าเสาธงวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู อาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *