🫶 ขอเชิญชวนเข้าร่วม🏫 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (NSL OPEN HOUSE)💚 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ตั้งเเต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป🤝 เเล้วพบกันนะคะ 🫰😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *