ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนางอารี แม่นมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประธานหลักสูตร กรรมการหลักสูตร ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดทำข้อมูลรายงานต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยเรื่องรายงานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *