ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดคลองสายบัว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีของชาวพุทธให้มีความมั่นคงสืบต่อไป ทั้งปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียน นักศึกษามีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะต่อชุมชนและสังคม #แห่เทียนชาวเขียวขาว#แห่กลองยาวสนุกสนาน#เทพธิดาฟ้อนรำนำขบวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *