วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ขอแสดงความยินดีกับ ครูสมชาย ฟ้อนรำดี ที่ได้รับ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครูคุณากร “ครูยิ่งคุณ” ทั้งนี้ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล “ครูยิ่งคุณ” และ “ครูขวัญศิษย์” ปี 2564
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

รับชมภาพเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/nadtasinlopburi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *