ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เวลา ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิวัตร  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู เมื่อเริ่มประกอบพิธี ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้แทนนักเรียนนักศึกษานำสวดมนต์ กล่าวคำไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตนและนำพานดอกไม้ธูปเทียน สักการะครู  นายนิวัตร รุ่งสาครประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการคุณ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา หลังจากนั้นได้ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา และกล่าวขอบคุณผู้มีอุปการคุณและผู้มีเกียรติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *