🎉🎉 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รับได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

#ประเภทที่1บริหารงานดีเด่น

😍 นายฉัตรชัย ประเสริฐพงษ์

#ประเภทที่2ผลงานดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ

😍 นายอดิศร ศรีขน

#ประเภทที่3นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะวิทยาลัย

😍 นายปรมัตถิ์ สุทธิประภา

#ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่งและดีแห่งวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีค่ะ🎉🎉🎉🎉🔥🔥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *