ประกาศ รายชื่อได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

สาขาวิชานาฏศิลป์

  1. นายธีรนัย ขวางกระโทก
  2. นายพุฒิพงศ์ กลับดี

สาขาวิชาดนตรี
นายณัฐชนน หมีเอี่ยม

สาขาวิชาคีตศิลป์
นายภานรินทร์ แซงคำ

ลิงค์ประกาศวิทยาลัยฯ
https://drive.google.com/file/d/1FulV7oc_IARn0cn6qiZ0kej6CypP5A9M/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *