วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นายชินกฤต ขัดจำปา ที่ได้รับรางวัลเพชรวิเศษ “ต้นแบบ คนดี กล้าหาญ เสียสละ” ประจำปี 2565 #ครูดีครูเก่งวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *