งานประกันคุณภาพ

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้รับการประกันคุณภาพ ภายนอก (พ.ศ.2564-2568)

ใบรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา