ติดต่อเรา

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. ๑๒๑/๙ ถนนรามเดโช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐. โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๑๒-๑๕๐ โทรสาร ๐๓๖-๔๒๑-๔๔๗