ประวัติวิทยาลัย

กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีขึ้น  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2524
ตามโครงการพัฒนา และจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาค  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2525  โดยกรมศิลปากร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสิริชัยชาญ  ฟักจำรูญ  มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ทำงานชั่วคราวจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ และที่ทำการหน่วยศิลปากรที่ 1 ลพบุรี  มีการแนะแนวการศึกษารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2526 เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาระดับนาฏศิลปชั้นต้น และผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาระดับนาฏศิลปชั้นกลางปีที่ 1  เริ่มทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนช่างไม้เก่า(วัดราชา) ถนนพระยากำจัด ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1  อาคารโรงอาหาร และบ้านพักคนงาน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน และดำเนินการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2527 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้อำนวยการทั้งสิ้น 10 คน ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนายลิขิต สุนทรสุข 

การจัดการศึกษา

          การจัดการศึกษาในระบบปกติ ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจัดเวลาเรียนให้ดำเนินการดังนี้

          2.1 ในปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิต ตามที่กำหนด และวิทยาลัยอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร

          2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้วิทยาลัยเปิดทำการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยกำหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาทีวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีจัดการศึกษาระบบปกติ  มีรายละเอียดดังนี้

            ในปีการศึกษา 2562  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้เพิ่มเติมการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา  นอกเหนือจากระดับพื้นฐานวิชาชีพ  และระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้ประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน  ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน  ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00 – 16.00 น.  และมีการฝึกประสบการณ์การแสดง

ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี    มีพื้นที่ทั้งสิ้น 28 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา  เลขที่ 121/9  ถนนรามเดโช  ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี