ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สาธุ   โข   สิปฺปกํ  นาม  อปิ  ยาทิสกีทิสํ

          ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่ง      ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสครบรอบ 60 ปี วิทยาลัยนาฏศิลป 17 พฤษภาคม 2537)

          “วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี  เป็นที่ยอมรับระดับชาติสู่อาเซียน”

1. จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์

ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

2.  สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่

สังคม

3.  ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

4.  อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

5.  จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริม

ความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

                “มืออาชีพด้านนาฏศิลป์- ดนตรี”