ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาอร แก้วสว่าง

ตัวอย่างการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ “พระศรีรัตนมหาธาตุ : ไตรคีตลักษณาการแส้สร้อง” การแสดงตาโบลวิวังต์ ชื่อ ทวารวดีศรีปุณยะ ลวปุระอัครฐาน อโยธยายศยิ่งเอาฬาร (องก์ที่1) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาอร แก้วสว่าง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

https://www.youtube.com/watch?v=qzkTcPIKe_s