ผลงานสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาอร แก้วสว่าง

ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง พระศรีรัตนมหาธาตุ : ไตรคีตลักษณาการแส้สร้อง

Tri Musical Creating Forms Through Interpretation : Phra Sri Rattana Mahathat Incredible

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาอร  แก้วสว่าง

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

📌
สูจิบัตร ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง พระศรีรัตนมหาธาตุ : ไตรคีตลักษณาการแส้สร้อง

สามารถ เข้าชมได้ที่ https://online.pubhtml5.com/qejq/oxkn/

📌
การแสดงตาโบลวิวังต์ องก์ ๑ ทวารวดีศรีปุณยะ

การแสดงตาโบลวิวังต์ องก์ ๑ ทวารวดีศรีปุณยะ

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ “พระศรีรัตนมหาธาตุ : ไตรคีตลักษณาการแส้สร้อง” การแสดงตาโบลวิวังต์

ชื่อ ทวารวดีศรีปุณยะ ลวปุระอัครฐาน อโยธยายศยิ่งเอาฬาร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาอร แก้วสว่าง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลงาน : https://www.youtube.com/watch?v=_ZPfcZzRMN0#งานเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

📌
การแสดงตาโบลวิวังต์ องก์ ๒ ลวปุระอัครฐาน

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ “พระศรีรัตนมหาธาตุ : ไตรคีตลักษณาการแส้สร้อง” การแสดงตาโบลวิวังต์

ชื่อ ทวารวดีศรีปุณยะ ลวปุระอัครฐาน อโยธยายศยิ่งเอาฬาร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาอร แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลงาน : https://www.youtube.com/watch?v=_JGtvc4wCLM#งานเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

📌
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ องค์ ๓ อโยธยายศยิ่งเอาฬาร

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ องค์ ๓ “พระศรีรัตนมหาธาตุ : ไตรคีตลักษณาการแส้สร้อง”

การแสดงตาโบลวิวังต์ ชื่อ ทวารวดีศรีปุณยะ ลวปุระอัครฐาน อโยธยายศยิ่งเอาฬาร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาอร แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลงาน : https://www.youtube.com/watch?v=Je8u40d9KXg#งานเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *