สมัครเรียน

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2565

ลิงค์สมัครเรียน : https://forms.gle/tBJKHhTBcTA8fB4P8

          วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กำหนดรับสมัครนักเรียนเพื่อรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

             1. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562)

                     – สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน

                      – สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร

                      – สาขาวิชาปี่พาทย์

                      – สาขาวิชาเครื่องสายไทย

                      – สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย

                      – สาขาวิชาดุริยางค์สากล

              2. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2562

                     – สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน

                     – สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร

                      – สาขาวิชาปี่พาทย์

                      – สาขาวิชาเครื่องสายไทย

                      – สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย

                      – สาขาวิชาดุริยางค์สากล

ระบบการสอบคัดเลือก

             รอบที่ 1 ประเภทโควต้า กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 สอบคัดเลือกวันที่ 29 มกราคม 2565

             รอบที่ 2 ประเภททั่วไป กำหนดการรับสมัคร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565 สอบคัดเลือก

วันที่ 27 มีนาคม 2565

รายละเอียดการสอบคัดเลือกในแต่ละรอบ

รอบที่ 1 ประเภทโควต้า  รับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 21 มกราคม 2465

             คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

                   3. ผู้เรียนต้องเป็นผู้มีรูปร่างได้สัดส่วน หน้าตา สวยงาม เช่น นาฏศิลป์ไทยละคร บางสาขาต้องมีกระแสเสียงไพเราะ เช่น คีตศิลป์ไทย

                   4. มีศิลปะนิสัย หมายความว่า ต้องมีใจรัก มีความถนัด ในวิชาชีพที่เลือกเรียน และมีพื้นฐานความรู้ในวิชาชีพที่เลือก

                   5. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

              การสมัครคัดเลือก

      1. สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครที่วิทยาลัยและดำเนินการสมัคร

                   2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและเอกสารที่กำหนด นำส่งตามที่อยู่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  121/9 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 (สมัครเข้าศึกษาต่อ) สามารถดาว์นโหลดใบสมัครจาก เพจ เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (facebook.com nadtasinlopburi)

                    3. สมัครแบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามลิงค์ที่วิทยาลัยจัดทำขึ้นในการสมัครใน เพจ เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (facebook.com nadtasinlopburi)

   หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

                     1. ใบสมัคร

2. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด1 หรือ 2 นิ้ว  จำนวน  1 รูป (ติดที่ใบสมัครให้เรียบร้อย)

3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ระบุระดับผลการเรียนเฉลี่ย)

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วันที่ 27 มกราคม 2564 ใน เพจ เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (facebook.com nadtasinlopburi)

             การสอบคัดเลือก

                   วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน วันเสาร์ที่ 29 มกราคม2565

                   1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน มอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ในเสาร์วันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป                                                              

                   2. เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว  

 • ใบมอบตัว
 • รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 หรือ ๒นิ้ว จำนวน  1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง จำนวน  1  ฉบับ
 •   สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา) จำนวน1 ชุด

                             6)  ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา รับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง จำนวน  1 ชุด

                         3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว  (ประมาณ 2,000 บาท ค่าหอพักวิทยาลัยฯ ภาคเรียนละ 3,000 – 4,000 บาท) (หมายเหตุ เอกสารสำคัญต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

รอบที่ 2 ประเภททั่วไป  รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2564

            คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 

 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • ผู้เรียนต้องเป็นผู้มีรูปร่างได้สัดส่วน หน้าตา สวยงาม เช่น นาฏศิลป์ไทยละคร บางสาขาต้องมีกระแส

เสียงไพเราะ เช่น คีตศิลป์ไทย

                   4. มีศิลปะนิสัย หมายความว่า ต้องมีใจรัก มีความถนัด ในวิชาชีพที่เลือกเรียน และมีพื้นฐานความรู้ในวิชาชีพที่เลือก

            การสมัครคัดเลือก

      1. สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครที่วิทยาลัยและดำเนินการสมัคร

                   2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและเอกสารที่กำหนด นำส่งตามที่อยู่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  121/9 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 (สมัครเข้าศึกษาต่อ) สามารถดาว์นโหลดใบสมัครจาก เพจ เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (facebook.com nadtasinlopburi)

                    3. สมัครแบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามลิงค์ที่วิทยาลัยจัดทำขึ้นในการสมัครในเพจ เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (facebook.com nadtasinlopburi)

             หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

   1. ใบสมัคร

   2. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1 รูป  (ติดที่ใบสมัครให้เรียบร้อย)

   3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 1 ฉบับ หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน

                      4. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 100 บาท

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2564 ทาง เพจ เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (facebook.com nadtasinlopburi)

            กำหนดการสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2564

                       คัดเลือกด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2564

                       1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน มอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565

                       2. เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว  

 • ใบมอบตัว
 • รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน  1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง จำนวน  1  ฉบับ
 •   สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา) จำนวน  1 ชุด

                             6)  ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา รับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง จำนวน  1 ชุด

                           3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว  (ประมาณ 2,000 บาท ค่าหอพักวิทยาลัยฯ ภาคเรียนละ 3,000 – 4,000 บาท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *