สมัครเรียน

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566

ลิงค์สมัครเรียน :https://eduregis.bpi.ac.th/applicant/app/register

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี   เลขที่ ๑๒๑/๙ ถนนรามเดโช  ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ๑๕๐๐๐ โทร. ๐๓๖-๔๑๒-๑๕๐ ต่อ ๑๑๗   โทรสาร ๐๓๖-๔๑๒-๔๔๗

ผู้ประสานงาน   

                   นางนงนุช   สุนทรสุข หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล             โทร. ๐๘๕-๓๖๙-๑๙๖๕

                     นางนันท์นภัส  ยุทธศักดิ์สมบุญ หัวหน้างานบริการวิชาการ      โทร.  ๐๘๐-๙๘๙-๖๔๘๐

                             นางสาวพลอยไพลิน  กมลนาวิน                                   โทร. ๐๙๘-๓๗๔๘๗๔๐


ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ๒ ระดับ  คือ
          ๑. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
          ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ (เทียบเท่า ม.๔)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          ๑. เป็นโสด
                    ๒.  สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ( ป.๖) หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
          ๓. อายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
                    ๔. มีความพร้อมในการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                    ๕. มีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ มีทักษะเหมาะสมกับสาขาวิชาที่ศึกษา
                    ๖. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด มีผู้ปกครองดูแล เอาใจใส่ทั้งด้านความประพฤติ ด้านการเรียน และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย
         ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑  นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ มีคุณสมบัติ ดังนี้
          ๑. เป็นโสด
                    ๒. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓) หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ปีการศึกษา ๒๕๖๕  หรือหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ๔
          ๓. อายุไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
          ๔. มีความพร้อมในการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                    ๕. มีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ มีทักษะเหมาะสมกับวิชาที่ศึกษา
                    ๖. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด มีผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่ทั้งด้านความ ประพฤติและด้านการเรียน สามารถปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย
 
สาขาวิชาที่รับ
                    ๑. นาฏศิลป์โขน (พระ ยักษ์ ลิง) รับเฉพาะผู้ชาย
                    ๒. นาฏศิลป์ละคร (พระ นาง) รับเฉพาะผู้หญิง
                    ๓. ปี่พาทย์ (ปี่ ฆ้องวง ระนาดเอก ระนาดทุ้ม เครื่องหนัง ฯ)
                    ๔. เครื่องสายไทย (ซออู้  ซอด้วง จะเข้)
                    ๕. คีตศิลป์ไทย (ขับร้องเพลงไทย)
                    ๖. ดนตรีสากล (กีตาร์ เปียโน แซ็กโซโฟน กลองชุด ฯ )
 
 
 
 
 
 
การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการมอบตัวการรับสมัคร 
          – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๑  มกราคม ๒๕๖๖  สมัครโดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) และสมัครผ่านระบบออนไลน์
          – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕– ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ                 ณ ห้องทะเบียนและวัดผล อาคารอเนกประสงค์   
เอกสารประกอบการสมัคร
                    ๑.ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีพร้อมกรอกข้อมูลติดรูปถ่ายนักเรียน ในใบสมัครให้เรียบร้อย (จำนวน ๓ รูป)
                    ๒. สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
                    ๓. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
                    ๔. ไม่เสียค่าสมัคร (ปกติ ๑๐๐ บาท)
การสอบคัดเลือกและการประกาศผลการสอบคัดเลือก
 วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖
          – เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. นักเรียนรายงานตัว  ณ ห้องศูนย์สื่ออาคารเรียน ๑   (ชั้นล่าง) 
          – เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตามสาขา
                    – เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและมอบตัวเป็นนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี               ณ ห้องศูนย์สื่ออาคารเรียน ๑ (ชั้นล่าง) 
 
สิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในวันสอบคัดเลือก  มีดังนี้
                    ๑. มาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย ๑๕ นาที
                    ๒. สอบตามวัน เวลา ที่วิทยาลัยฯ กำหนด
ข้อปฏิบัติในการรายงานตัว/มอบตัวผู้ปกครอง ของนักเรียน  ทำการมอบตัวให้บุตรหลานของท่าน พร้อมส่งหลักฐานดังต่อไปนี้
          ๑. สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
          ๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จำนวน ๑ รูป (ติดที่ใบมอบตัว)
          ๓. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน ของบิดามารดาและผู้ปกครอง ที่มามอบตัวนักเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ
          ๔. ใบรับรองแพทย์       
          ๕. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล (ถ้ามี)
                    ๖. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว (ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) 
 
หมายเหตุ การสำเนาเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 มีรายละเอียดดังนี้

ที่รายการจำนวนเงิน
ค่าประกันอุบัติเหตุ๑๔๐ บาท 
ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูประเภทตลอดชีพ๑๐๐ บาท
ค่าชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี๑๐๐ บาท
ค่าจ้างครูพิเศษ๕๐๐บาท
ค่าสาธารณูปโภค๕๐๐ บาท
ค่าประกันของเสียหาย๒๐๐ บาท
รวมชำระรายการที่ ๑ เป็นเงิน,๕๔๐ บาท
ค่าหอพักวิทยาลัย ชำระในวันปฐมนิเทศ (ห้องแอร์ ๔,๐๐๐ บาท พัดลม ๓,๐๐๐ บาท)๓,๐๐๐/๔,๐๐๐ บาท

ชำระค่าใช้จ่ายรายการที่ ๑ – ๖ ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖

การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน

                    – จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ที่ร้านค้าของวิทยาลัยฯ บริเวณชั้นล่าง อาคารเรียน ๑

(ในกรณีที่จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนจากร้านค้าภายนอกวิทยาลัย ให้เก็บใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็น หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

          – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๖๖๐ บาท   (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๔๕๐ บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๑๐ บาท)

          – ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ จำนวน ๑,๑๓๐ บาท   (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๙๐๐ บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๓๐ บาท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *