แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ลงข้อมูลวันที่ 18-04-2567)

http://bpi-lopburi.com/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำป-1.pdf