Month: December 2022

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องทรงงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมโดย คณะผู้บริหาร ครู และคณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ร่วมเข้าเฝ้า “รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องทรงงานโครงการ TO…

โครงการเปิดบ้านวิชาการ (NSL OPEN HOUSE)

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เเละ นายวิทยา จุ้ยวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ภาควิชานาฏศิลป์ นักเรียนเเละนักศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม…

สร้างเสริมประสบการณ์ดนตรี/ขับร้องยามเช้า

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น.ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน เเละนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “สร้างเสริมประสบการณ์ดนตรี/ขับร้องยามเช้า”เเละการดำเนินการกิจกรรมของภาควิชาดุริยางคศิลป์ จะจัดในช่วงเช้าวันอังคารและพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายาเกมส์ ศาสตร์ศิลป์หรรษา เกมส์กีฬาสามัคคี ครั้งที่

วันที่ ๑๔-๑๗ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม “กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายาเกมส์ ศาสตร์ศิลป์หรรษา เกมส์กีฬาสามัคคี ครั้งที่ ๗” ณ วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดนครปฐม

NSL OPEN HOUSE

ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการเปิดบ้านวิชาการ (NSL OPEN HOUSE) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ตั้งเเต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป เเล้วพบกันนะคะ

การบรรเลงดนตรี “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๒ ครบรอบ ๑๐๓ ปี

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ทำการบรรเลงดนตรี “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๒ ครบรอบ ๑๐๓ ปี ” ณ กองบิน ๒…

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาควิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ เเละระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑-๒ จำนวน ๑๔๘…

โขนภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำหนุมานไปร่วมสร้างสีสันในงาน “โขนภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY” ณ โรงภาพยนตร์ เอสเอฟ ซีเนม่า โรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงพระเจริญสำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไปลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร…

สร้างเสริมประสบการณ์ดนตรี/ขับร้องยามเช้า

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น.ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน เเละนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “สร้างเสริมประสบการณ์ดนตรี/ขับร้องยามเช้า”เเละการดำเนินการกิจกรรมของภาควิชาดุริยางคศิลป์จะจัดในช่วงเช้าวันอังคารและพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี