Month: March 2023

การอบรมโครงการสร้างผู้นำยุคใหม่ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐-วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายวิทยาจุ้ยวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางชิตา ทัศมาลัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นางนันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน นักศึกษา…

การประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (การแสดงโขน)

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เข้าร่วมการประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีและคณะผู้บริหารของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (การแสดงโขน) ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ ที่มาเยี่ยมชมการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู และวัดญานเสน…

การอบรมโครงการสร้างผู้นำยุคใหม่ ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน มีธรรมาภิบาลในการบริหาร

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายวิทยา จุ้ยวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางชิตา ทัศมาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นางนันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวพรรณิการ์ สมัคร…