Author: prapaporn

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 2๔ พฤศจิกายน 2565ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ลิงก์แขวนเอกสาร และพื้นที่นำเสนอผลงานการ Workshop https://padlet.com/thanathnuthcha1/l1o24g4vm4vuaico.

รับสมัคร นร. ระดับชั้น ม.1 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566 ลิงค์สมัครเรียน :https://eduregis.bpi.ac.th/applicant/app/register กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ รอบโควตา ปีการศึกษา…

การประชุมสัมนาครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี)

ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมี นายสมชาย ฟ้อนรำดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมนาครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย…

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ปี)

ในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. นำโดย นายสมชาย ฟ้อนรำดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2565 นำโดย ผศ.ดร.วารินท์พร…

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ราชวงศ์ นวลอินทร์ รับรางวัลแห่งการสืบสานตามรอยพระราชปณิธารพ่อหลวงรัชกาลที่๙

# ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ราชวงศ์ นวลอินทร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลแห่งการสืบสานตามรอยพระราชปณิธารพ่อหลวงรัชกาลที่๙ ด้านการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวันน้อมรำลึกวันแห่งการสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ#ครูเก่งครูดีวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

งานยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีลพบุรี” สาขาหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑๐พุทธศักราช ๒๕๖๕

พิธีรับรางวัล งานยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีลพบุรี” สาขาหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นำโดยผู้อำนวยการนายลิขิต สุนทรสุข ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล งานยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีลพบุรี” สาขาหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่…

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2566