Author: prapaporn

พิธีปิดโครงการขลุ่ยสร้างความสัมพันธ์ของคนในชาติครั้งที่ 1

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้รับมอบหมายจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นตัวแทนร่วมพิธีปิดโครงการขลุ่ยสร้างความสัมพันธ์ของคนในชาติครั้งที่ 1 ณ รร.หล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี