Category: ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายาเกมส์ ศาสตร์ศิลป์หรรษา เกมส์กีฬาสามัคคี ครั้งที่

วันที่ ๑๔-๑๗ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม “กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายาเกมส์ ศาสตร์ศิลป์หรรษา เกมส์กีฬาสามัคคี ครั้งที่ ๗” ณ วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดนครปฐม

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ปี)

ในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. นำโดย นายสมชาย ฟ้อนรำดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2565 นำโดย ผศ.ดร.วารินท์พร…

กิจกรรมถ่ายทำสารคดี ชุด เส้นทางโขนไทย

กิจกรรมถ่ายทำสารคดี ชุด เส้นทางโขนไทย ในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้จัดทำวีดิทัศน์สารคดี ชุด เส้นทางโขนไทย โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของโขน การจดบันทึกการส่งต่อการเรียนการสอนการแสดง จนถึงการอนุรักษ์ศิลปะเชิงช่างหลากหลายสาขา โดยวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี นำเสนอข้อมูลในเรื่องของการพากย์ เจรจา กิจกรรมนี้ไจัดชึ้น ณ…

โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นึกศึกษา ระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นึกศึกษา ระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดยคณะครู อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เดินทางไปยังบ้านของนักเรียน นักศึกษา เพื่อซักถามถึงความเป็นอยู่ และทำการประเมินการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนึกศึกษา ระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา…

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เป็นประธานพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำโดยครูอมรวรรณ เมืองช้าง หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี…

การเตรียมความพร้อมจัดทำข้อมูลรายงานต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนางอารี แม่นมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประธานหลักสูตร กรรมการหลักสูตร ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดทำข้อมูลรายงานต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยเรื่องรายงานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี)

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดคลองสายบัว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม…

โครงการพัฒนานักศึกษา “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกทักษะความเป็นครู”

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2565 ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกทักษะความเป็นครู” ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เวลา ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิวัตร  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู เมื่อเริ่มประกอบพิธี ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้แทนนักเรียนนักศึกษานำสวดมนต์ กล่าวคำไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตนและนำพานดอกไม้ธูปเทียน…

ขอเชิญร่วมงาน พิธีไหว้ครู

ขอเชิญร่วมงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม