Category: ครูดีครูเก่งนาฏศิลปลพบุรี

งานยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีลพบุรี” สาขาหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑๐พุทธศักราช ๒๕๖๕

พิธีรับรางวัล งานยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีลพบุรี” สาขาหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นำโดยผู้อำนวยการนายลิขิต สุนทรสุข ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล งานยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีลพบุรี” สาขาหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่…

ขอแสดงความยินดีกับ นายชินกฤต ขัดจำปา

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นายชินกฤต ขัดจำปา ที่ได้รับรางวัลเพชรวิเศษ “ต้นแบบ คนดี กล้าหาญ เสียสละ” ประจำปี 2565 #ครูดีครูเก่งวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

“ผู้นำแห่งความสำเร็จสู่อาเซียน Asean Leading Achievement Award 2022 ” สาขาผู้นำแห่งความสำเร็จด้านสื่อมวลชน

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชวงศ์ นวนอินทร์ ที่ได้รับรางวัล “ผู้นำแห่งความสำเร็จสู่อาเซียน Asean Leading Achievement Award 2022 ” สาขาผู้นำแห่งความสำเร็จด้านสื่อมวลชน ตัวอย่างดีเด่น#รางวัลความสำเร็จ#ยินดีด้วยอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงงานคอนเสิร์ต “ลำเพลิน ISAN ORCHESTRA’

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 อาจารย์สิทธิพงษ์ ยอดนนท์ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนราธิป ชาตรี เล่นเครื่องมือไวโอลิน และ นายพงศพัศ…

รางวัลเชิดชูเกียรติครู เนื่องในงานวันครู ในหัวข้อแก่นสาระ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย ฟ้องรำดี ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู ผศ.ดร.ปภาอร แก้วสว่าง ดร.สุระชัย สีบุบผา และนายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครู เนื่องในงานวันครู ในหัวข้อแก่นสาระ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” #งานวันครู #รางวัลครูประจำปี2565

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภาอร แก้วสว่าง

ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์“คนดีศรีพัฒนศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๔”ด้านวิชาดนตรีคีตศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุระชัย สีบุบผา ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น บุคคลต้นแบบแห่งปี 2564

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุระชัย สีบุบผา ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น บุคคลต้นแบบแห่งปี 2564 ประเภทสาขา ด้านประเพณีและวัฒนธรรม จากชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน

ครูสมชาย ฟ้อนรำดี “ครูยิ่งคุณ” ปี 2564

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับ ครูสมชาย ฟ้อนรำดี ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครูคุณากร “ครูยิ่งคุณ” ทั้งนี้ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล “ครูยิ่งคุณ” และ “ครูขวัญศิษย์” ปี 2564วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อ.เมือง…

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุระชัย สีบุบผา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการสอนออนไลน์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ประเภทศิลปะและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นันทวัน สังขะวร ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นางนันทวัน สังขะวร ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ด้านความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน”