Category: Uncategorized

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และของทุกปี ดังนี้ ๑.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมทั้งประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล http://bpi-lopburi.com/%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b9%80/

การประเมินการเปิดโรงเรียน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน

การประเมินการเปิดโรงเรียน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะกรรมการด้านสาธารสุข ท่านศึกษานิเทศน์ ตัวแทนชุมชน เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ข้อมูลภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/nadtasinlopburi