การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” โดยมี ผศ.ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร เป็นประธานกรรมการ…

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕โดยมี รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล เป็นประธานกรรมการ นางสาวดวงเดือน แสงเมือง กรรมการ…

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ราชวงศ์ นวลอินทร์ ที่ได้รับเข็ม เชิดชูเกียรติสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดย ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ราชวงศ์ นวลอินทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ได้รับเข็ม เชิดชูเกียรติสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ร่วมปฎิบัติหน้าที่ ครบ…

การอบรมโครงการสร้างผู้นำยุคใหม่ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐-วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายวิทยาจุ้ยวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางชิตา ทัศมาลัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นางนันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน นักศึกษา…

การประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (การแสดงโขน)

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เข้าร่วมการประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีและคณะผู้บริหารของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (การแสดงโขน) ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ ที่มาเยี่ยมชมการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู และวัดญานเสน…

การอบรมโครงการสร้างผู้นำยุคใหม่ ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน มีธรรมาภิบาลในการบริหาร

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายวิทยา จุ้ยวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางชิตา ทัศมาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นางนันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวพรรณิการ์ สมัคร…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องทรงงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมโดย คณะผู้บริหาร ครู และคณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ร่วมเข้าเฝ้า “รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องทรงงานโครงการ TO…

โครงการเปิดบ้านวิชาการ (NSL OPEN HOUSE)

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เเละ นายวิทยา จุ้ยวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ภาควิชานาฏศิลป์ นักเรียนเเละนักศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม…

สร้างเสริมประสบการณ์ดนตรี/ขับร้องยามเช้า

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น.ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน เเละนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “สร้างเสริมประสบการณ์ดนตรี/ขับร้องยามเช้า”เเละการดำเนินการกิจกรรมของภาควิชาดุริยางคศิลป์ จะจัดในช่วงเช้าวันอังคารและพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี