วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และของทุกปี ดังนี้

๑.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมทั้งประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๓. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล http://bpi-lopburi.com/%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b9%80/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *