Month: June 2023

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ในรอบ ๕๐% ด้วยชุด “สยามมิตร โปรตุเกส” ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลงานสร้างสรรค์อันประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบ Zoom…

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับระดับหลักสูตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับระดับหลักสูตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕” โดยมี ผศ.กฤตษิพัฒน์ เอื้อจิตรเมศ เป็นประธานกรรมการ…

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” โดยมี ผศ.ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร เป็นประธานกรรมการ…

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕โดยมี รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล เป็นประธานกรรมการ นางสาวดวงเดือน แสงเมือง กรรมการ…

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ราชวงศ์ นวลอินทร์ ที่ได้รับเข็ม เชิดชูเกียรติสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดย ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ราชวงศ์ นวลอินทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ได้รับเข็ม เชิดชูเกียรติสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ร่วมปฎิบัติหน้าที่ ครบ…