Month: October 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ราชวงศ์ นวลอินทร์ รับรางวัลแห่งการสืบสานตามรอยพระราชปณิธารพ่อหลวงรัชกาลที่๙

# ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ราชวงศ์ นวลอินทร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลแห่งการสืบสานตามรอยพระราชปณิธารพ่อหลวงรัชกาลที่๙ ด้านการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวันน้อมรำลึกวันแห่งการสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ#ครูเก่งครูดีวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี